مشارکت بانک پارسیان در تامین مالی طرح نوسازی تاکسی های فرسوده

بانک و بیمه - فرازنیوز: بانک پارسیان به عنوان یکی از3 بانک عامل، تامین مالی ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ90ھﺰاردﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻓﺮﺳﻮده را برعهده گرفت.
کد مطلب: 53643| زمان انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۴ ۱۴:۳۹:۱۰| نسخه چاپی
مشارکت بانک پارسیان در تامین مالی طرح نوسازی تاکسی های فرسوده

به گزارش پایگاه خبری"فراز"  درمراسم رونمایی از ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن وﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ90ھﺰاردﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻓﺮﺳﻮده که با ﺣﻀﻮردکترنوبخت رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی کشور، پورمحمدی معاون تولید ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯿﺎن، ﻣﻠﺖ و ﺗﺠﺎرت ومدیران دستگاه های اجرایی مرتبط در محل سازمان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی روز شنبه 3 بهمن ماه برگزار شد، سه بانک پارسیان، ملت و تجارت هر کدام ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ 30 ھﺰار دﺳﺘﮕﺎه ازاﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﺮای اراﺋﻪ تسهیلات ﺑﺮعهده ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ« شرکت اﯾﺮان ﺧﻮدرو» ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.


بر اساس این گزارش، اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر، ﺳﺘﺎد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ، ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ100 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ھﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو 20 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن وام در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن 48 ﻣﺎھﻪ و ﺑﺎ ﺳﻮد 16درﺻﺪ است.
 گفتنی است؛ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ90ھﺰاردﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻓﺮﺳﻮده از12بهمن ﻣﺎه ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دھﻪ ﻓﺠﺮ آغازمی شود.

کد مطلب: 53643| زمان انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۴ ۱۴:۳۹:۱۰| نسخه چاپی
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷  ,   March 18, 2019

آخرین مطالب

سرویس ها:
دسترسی سریع:
© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به فرازنیوز بوده و استفاده از مطالب تنها با ذکر نام منبع بلامانع می باشد.